Alkalmasság eü. feltételei

Az egész­sé­gi al­kal­mas­ság kri­té­ri­u­ma­it az ÚJ RE­PÜ­LŐ­OR­VO­SI JOG­SZA­BÁLY,  va­la­mint A BI­ZOTT­SÁG 1178/2011/EU REN­DE­LE­TE (2011. no­vem­ber 3.), és az Euro­pe­an Avi­a­ti­on Sa­fety Agency Ac­cept­ab­le Means of Comp­li­ance and Gui­dance Ma­te­ri­al to Part-MED1tar­tal­maz­za.

Amennyi­ben va­la­mi­lyen, – az egész­ség­gel kap­cso­la­tos – prob­lé­má­ja van, ké­rem a jog­sza­bá­lyok és a kö­ve­tel­mé­nyek ta­nul­má­nyo­zá­sát.

Né­hány meg­be­te­ge­dés – pél­dá­ul epi­lep­szia, in­su­lin de­pen­dens cu­kor­be­teg­ség, klaus­t­ro­fó­bia, sú­lyos szív­rit­mus­za­var a hi­va­tá­sos re­pü­lést ki­zá­ró be­teg­sé­gek. Szem­üveg­gel vagy kon­takt­len­csé­vel le­het re­pül­ni, de a vizs­gá­lat­ra a szem­üve­get il­let­ve len­csét el kell hoz­ni. Ér­de­mes a kon­takt­len­csét ott­hon ki­ven­ni, hogy a szem­üveg nél­kü­li lá­tó­éles­sé­get is el­len­őriz­hes­sük. A szín­té­vesz­tő je­lölt bi­zo­nyos kor­lá­to­zás­sal al­kal­mas le­het sport­re­pü­lés­re.

Re­mé­lem, e tá­jé­koz­ta­tó­ból egy kis bíz­ta­tást és leg­fon­to­sabb kér­dé­se­i­re vá­laszt ka­pott.